همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

ایجاد مزارع دریایی با استفاده از قفس های پرورش آبزیان، محور مهم توسعه آبزی پروری در ایران

همایش پرورش ماهی در مزارع دریایی

به وبسایت irancageculture 2018 خوش آمدید! این صفحه متعلق به فعالین پرورش آبزیان در قفس و مرتبطین با مزارع دریایی می باشد.

بایگانی

  Organizer:

  Iran Fisheries Organization (IFO) No. 236, Fatemi St., Tehran


  Contact Office:

  Unit 22, No. 4, 27th St., Alvand St., Arjantin Sq., Tehran, Iran

  info@aquaculture.ir

  meesmaeili@yahoo.com

  aa_khodaei@yahoo.com

  (+98) 21-88640083

  Skype: meesmaeili

  (+98)9121208738 Cell

  Telegram/WattsApp

  The conference location: